Privítanie p. kaplána Petra Križiana

Novoť - V predvečer sviatku našich vierozvestcov svätých Cyrila a Metoda sme privítali nového kaplána, vdp. Petra Križiana.
Viac na farskej stránke http://novot.sk/farnost/
Stanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál