Reakcia vedúceho kanalizácií OVS na vzniknutú situáciu

Novoť - Na základe podnetov občanov na problémy súvisiace s pripojením na verejnú kanalizáciu reagoval vedúci strediska kanalizácií a ČOV Oravskej vodárenskej spoločnosti, ing. Ján Rončák. Oznam uverejňujeme v pôvodnom znení.


Dolný Kubín 17.5.2017

Vážení občania, producenti odpadových vôd,

Oravská vodárenská spoločnosť v týchto dňoch zabezpečuje fyzické napájanie nehnuteľností na verejnú kanalizáciu vybudovanú v obci Novoť v rámci projektu „Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa II“. Podľa dohodnutých pravidiel OVS zabezpečuje odvoz a likvidáciu obsahu žúmp, ktoré doteraz jednotliví producenti využívali a to vlastnými dopravnými prostriedkami a za akciovú cenu.

V súčasnosti, najmä v súvislosti s priaznivým počasím, dochádza k neúnosnému navýšeniu požiadaviek zo strany občanov na vývoz obsahu žúmp, ktoré nie je možné v krátkom čase splniť. Celkovo ide o vývoz odpadov z 3500 žúmp. OVS môže za jeden deň spracovať len také množstvo koncentrovaných odpadov zo žúmp, ktoré nepriaznivo neovplyvní čistiaci proces na čistiarňach odpadových vôd, na ktorých sú tieto odpady likvidované. Nie je možné splniť všetky požiadavky občanov v krátkom čase. Preto OVS musí nahlásené požiadavky na odvoz a likvidáciu odpadov vykonávať podľa poradovníka.

Na základe podnetov občanov na problémy súvisiace s telefonickým spojením a následným vybavením objednávky vývozu odpadu zo žúmp, bol upresnený postup poverených zamestnancov OVS.Termín uvedený v prihláške je rozhodujúci pre určenie alternatívy spôsobu likvidácie odpadu zo žumpy. Producentom, ktorí uviedli v prihláške na napojenie na kanalizáciu termín pripojenia do 18.5.2017, alebo alternatívu 2., bude aj po tomto čase likvidovaný odpad zo žumpy za akciovú cenu. Termín realizácie pripojenia, ako aj vývozu odpadov zo žumpy, bude naďalej zohľadňovať skutočnosť uvedenú v prihláške odovzdanej zástupcom OVS, a.s. Dolný Kubín.

Nakoľko z dôvodu značného nárastu požiadaviek zo strany občanov dochádza k telefonickému spojeniu s poverenými pracovníkmi často až po opakovaných pokusoch, bolo dohodnuté, že títo pracovníci budú následne riešiť neprijaté telefonáty spätným volaním.

Za vzniknuté problémy, ktoré vznikajú pri objednávke služby sa ospravedlňujeme.

Ďakujeme za pochopenie a zhovievavosť.

Ing. Ján Rončák
Vedúci HSK


Stanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál