Informácie k pripojeniu na verejnú kanalizáciu

Novoť - Konečný termín na pripojenie sa blíži, preto pripájame dodatočné informácie pre užívateľov ako postupovať pri podávaní prihlášky a zhotovovaní prípojky.


Ako prvý krok je potrebné vyplniť a poslať prihlášku, ktorú ste dostali poštou, prípadne ju možno stiahnuť z našej stránky, alebo z www.ovs.sk. Na nej je potrebné označiť jednu z troch možnosti určenia množstva odvádzanej vody

Možnosť č.1
Najjednoduchšie to majú užívatelia, ktorí odoberajú vodu iba z verejného vodovodu a majú nainštalovaný vodomer. Tí v prihláške zaškrtnú možnosť 1, a OVS im bude účtovať stočné podľa odobratej vody.

Možnosť č.2
Je určená pre tých, ktorí nemajú vodomer, alebo majú vlastný zdroj vody a nemajú záujem investovať do vodomernej šachty. V prihláške zaškrtnú možnosť 2, a OVS im bude účtovať stočné podľa vyhlášky MŽP SR č.397/2003. V súčasnosti je to cca 40 Eur na osobu. Táto možnosť je vhodná pre menej početné domácnosti, alebo osamelých ľudí.

Možnosť č.3
Kto si vyberie možnosť č. 3 musí si na vlastné náklady vybudovať vodomernú šachtu cca 120x90cm, alebo zakúpiť hotovú plastovú (nie je možné montovať vodomer do domu). Potom súčasne s prihláškou musí písomne požiadať OVS o montáž, resp. zaplombovanie vodomeru. Vodomer môže dodať OVS, alebo si žiadateľ dodá vlastný, musí však byť ciachovaný a so záručným listom. Táto žiadosť nemá predpísaný formulár, musí však v nej byť uvedené miesto montáže a tel. kontakt na žiadateľa, aby pracovníci mohli so žiadateľom dohodnúť čas montáže. Príklad žiadosti je na konci článku. Všetky práce ohľadom montáže, zaplombovania vodomeru prevádza OVS na základe platného cenníka výkonov.

Po podaní žiadosti si uživateľ na vlastné náklady zhotoví kanalizačnú prípojku do najbližšej revíznej šachty.

Tlačivo prihlášky na pripojenie

Vzor tlačiva prihlášky s vyznačením a poznámkami

Vzor žiadosti o montáž vodomeru

Stanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál