Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy

Novoť - Obec NOVOŤ podľa ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou. Termín podania prihlášky do 03. mája 2017 do 14.00 hod.


Obec NOVOŤ zastúpená starostom obce podľa ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Novoť 315

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky:
Zoznam požadovaných dokladov

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte do 03. mája 2017 do 14.00 h. na adresu: Obec Novoť, 029 55 Novoť 285.

Obálku označte heslom „Výberové konanie ZŠ s MŠ – neotvárať”

Termín a miesto výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady Rada školy.

Ďalšie informácie:

Obec Novoť, 029 55 Novoť 285, tel.: 043/55 90 215

V Novoti, dňa 18. apríla 2017
Mgr. František Poleta
starosta obce


Stanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál