Prihláška na pripojenie na splaškovú kanalizáciu

Novoť - Splašková kanalizácia v našej obci bola skolaudovaná 18. novembra 2016. Na pripojenie domácnosti na kanalizáciu máme v zmysle zákona 6 mesiacov od kolaudácie, teda najneskôr do 18. mája 2017. Oravská vodárenská spoločnosť rozposiela do domácnosti prihlášky aj sprievodné listy. Viac v ozname Ing. Rončáka z OVS Dolný Kubín.


V prílohe Vám posielame prihlášku na splaškové OV so vzormi pretlače pre jej vyplnenie podľa možností výberu likvidácie odpadu zo žumpy pri vykonaní pripojenia kanalizačných rozvodov na verejnú kanalizáciu. Ako už bolo uvedené v tlačive Žiadosť o spoluprácu, rozhodujúci je termín uvedený v prihláške, t. j. alternatíva I., II. alebo III., ktorú si vyberie producent. Je nutné vyplniť len zvýraznené časti a taktiež rozhodnúť sa len pre jednu z ponúknutých alternatív. Žiadosť vypĺňať do doručeného formulára prihlášky. Text špecifikácie vybratej alternatívy (poznámka č. 3) je potrebné vypísať nad podpis v prihláške.
V prípade potreby konzultácie prosím volať Ing. Rončáka, č. t. 0905 850 602.

Tlačivo prihlášky na pripojenie

Vzor tlačiva prihlášky s vyznačením a poznámkami

S pozdravom
Ing. Ján Rončák, vedúci HSK


Stanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál