Výzva na uzavretie nájomných zmluv a zaplatenie nájomného za hrobové miesta

Novoť - Obecný úrad žiada nájomcov hrobových miest, ktorí ešte nemajú uzavretú nájomnú zmluvu na hrobové miesto, aby sa dostavili na Obecný úrad v Novoti za účelom uzavretia nájomnej zmluvy a zaplatenia poplatku vo výške 10,- € na 20 rokov za jedno hrobové miesto.


Podľa § 16 zákona č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve je obec Novoť správcom pohrebiska v našej obci. Tento zákon ukladá povinnosť uzavretia takejto zmluvy a prevádzkovateľovi pohrebiska dáva právo na vypovedanie zmluvy a zrušenie hrobového miesta za ktoré nebolo zaplatené nájomné.

Obecný úrad preto žiada tých občanov, ktorí majú na cintoríne hroby príbuzných a ešte nemajú uzavretú nájomnú zmluvu na tieto hrobové miesta, aby sa dostavili na Obecný úrad v Novoti za účelom uzavretia nájomnej zmluvy a zaplatenia poplatku vo výške 10,- € na 20 rokov za jedno hrobové miesto.
Schválený cintorínsky poriadok, článok 10, určuje starostlivosť o prenajaté hrobové miesto a ukladá nájomcom hrobového miesta oznamovať správcovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebných na vedenie evidencie.


§ 24

Užívanie hrobového miesta

(1) Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy.
(2) Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú; nesmie byť vypovedaná skôr ako po uplynutí tlecej doby na pohrebisku.
(3) Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy majú dedičia; ak je dedičov viac, ten z dedičov, ktorý sa prihlásil ako prvý.
(4) Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný počas trvania nájomnej zmluvy zabezpečiť prístup k hrobovému miestu a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta okrem prípadov, keď je potrebné bezodkladne zaistiť bezpečné prevádzkovanie pohrebiska. O takom pripravovanom alebo už uskutočnenom zásahu je prevádzkovateľ pohrebiska povinný bezodkladne písomne informovať nájomcu.
(5) Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta a oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie hrobových miest.
§ 25

Výpoveď nájomnej zmluvy

(1) Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak
a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta na ďalšiu dobu,
b) sa pohrebisko zruší,
c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta.
(2) Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. a) a b), musí zabezpečiť so súhlasom nájomcu iné hrobové miesto a na vlastné náklady preloženie ľudských ostatkov vrátane príslušenstva hrobu na nové hrobové miesto.
(3) Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný písomne upozorniť na vypovedanie nájomnej zmluvy a výpoveď doručiť najmenej tri mesiace predo dňom,
a) keď sa má hrobové miesto zrušiť,
b) keď uplynie lehota, na ktorú je nájomné zaplatené.
(4) Ak mu nie je známa adresa alebo sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku.
(5) Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 1 písm. c) a nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie jeden rok odo dňa, odkedy nebolo zaplatené nájomné. Prevádzkovateľ pohrebiska vyzve nájomcu, aby najneskôr do jedného roka odstránil príslušenstvo hrobu; ak ho v tejto lehote neodstráni, po uplynutí výpovednej lehoty ho prevádzkovateľ pohrebiska predá na dražbe.
(6) Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 1 písm. c) a nájomca nie je známy, uverejní výpoveď nájomnej zmluvy na mieste obvyklom na pohrebisku. Výpovedná lehota uplynie päť rokov odo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené. Prevádzkovateľ pohrebiska ponechá po túto dobu príslušenstvo hrobu na mieste s označením, že ide o päťročné uloženie, počas ktorého sa môže nájomca prihlásiť; po uplynutí výpovednej lehoty ho prevádzkovateľ pohrebiska predá na dražbe.

Stanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál