Hospodárska a pastoračná rada farnosti

Novoť - Komentár pána kaplána k nadchádzajúcim voľbám farských rád.


Hospodárska rada farnosti je podľa CodexIurisCanonici (Cirkevné právo) povinná, pastoračná rada je ľubovoľná. V našej diecéze je nariadením Synody povinná aj pastoračná rada.

Cieľom hospodárskej rady je spolupodieľať sa na využívaní majetku farnosti. Hoci má rada len poradný charakter, pri väčších transakciách (nad 2 000,-- EUR), musí mať farár súhlas členov, pri menších sumách si musí vypočuť ich mienku. Členovia pomáhajú farárovi spravovať majetok farnosti. Je dôležité, aby tu boli volení skúsení ľudia, zbehlí v ekonomike, alebo správe majetku, a tí, ktorí sú v priamom kontakte s majetkom farnosti – kostolníci, organista.

Pastoračná rada pomáha farárovi pri aktivitách, ktoré napomáhajú rozvoj duchovného života. Ich úlohou je pod vedením farára, vytvárať a organizovať aktivity pre deti, mladých, ale i pracujúcich a dôchodcov - ako duchovné obnovy, púte a iné. Majú tu byť zastúpené všetky spoločenstvá, ktoré na území farnosti pôsobia (Erko, Modlitby matiek, Oáza). Je správne, ak sú zastúpené všetky vekové kategórie – mládež, stredná vrstva, i dôchodcovia. Pri väčšej farnosti (ako je aj naša) je dobré, ak sú tu zastúpené jednotlivé časti (napr. Šoltýstvo, Zimnicova, Jarok, Barútova, Podkopec, Podešťanská... ).

Na zloženie oboch rád sa veľmi teším.

Mgr. Marcus Jamrich
Cooperator Novotiensis


Stanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál