Deväťdesiatnikov ubúda

Novoť - Dnes sme sa v Dome smútku a nádeje rozlúčili so zosnulým Danielom Murínom, najstarším obyvateľom našej obce, ktorý sa vlani v lete dožil úctyhodných 94 rokov. Po jeho odchode sa môže "pýšiť" deviatimi krížikmi už iba 6 obyvateľov, z toho traja z Domova dôchodcov. K dnešnému dňu je v obci 61 osemdesiatnikov (z toho 9 z DD) a 143 sedemdesiatnikov (z toho 20 z DD). Najstaršou obyvateľkou obce je od teraz pani Johanna Poletová, narodená v r. 1923.


Najstarší obyvatelia našej obce

Priezvisko a menoRok nar.Vek
Poletová Johanna192392
Hnojčíková Júlia192492
Tarčáková Anna192491
Brodec Emil192491
Olešová Anna192590
Kovalčík Bernard192590

V ďalšej časti článku budem brať do úvahy obyvateľov obce a tých obyvateľov Domova dôchodcov, ktorí trvalo bývali v našej obci aj pred umiestnením v DD.

K dnešnému dňu v našej obci trvale býva 178 ľudí sedemdesiatročných a starších, čo predstavuje cca 5% obyvateľstva. Z nich sú traja deväťdesiatnici, 52 osemdesiatnikov a 123 sedemdesiatnikov. Z celkového počtu je 118 žien a 60 mužov. Manželských párov z ktorých obaja manželia majú po sedemdesiatke je spolu 33.


Zastúpenie seniorov v jednotlivých vekových skupinách

Aj keď medzi deväťdesiatnikmi výnimočne prevládajú muži (dvaja muži a jedna žena), už na prvý pohľad je jasné, že medzi seniormi dominujú ženy, ktoré tvoria takmer dve tretiny.


Celkové zastúpenie mužov a žien vo veku nad 70 rokov

O niečo vyššie je zastúpenie mužov medzi sedemdesiatnikmi, kde tvoria približne 37%,


Zastúpenie mužov a žien medzi sedemdesiatnikmi

Najvýraznejšie však ženy dominujú medzi osemdesiatnikmi, kde muži tvoria iba jednu štvrtinu.


Zastúpenie mužov a žien medzi osemdesiatnikmi

Zaujímavý je aj pohľad na používanie krstných mien. Každá štvrtá žena vo veku nad 70 rokov sa volá Jozefína, alebo Mária a päť najpoužívanejších mien nosí viac ako polovica žien. Pozoruhodné je aj časté používanie pomerne "moderného" mena Janka (9) oproti tradičnému Johana (3).

Najpoužívanejšie ženské mená medzi seniormi

Jozefína15
Mária15
Kristína12
Justína11
Janka9
Emília8
Terézia5
Agneša4
Margita4
Johana3
Jozefa3
Žofia3

Veľmi podobné je to aj s menami mužov, takmer štvrtina z nich nesie meno Anton, alebo Jozef a polovicu tvorí šesť najfrekventovanejších mien.

Najpoužívanejšie mužské mená medzi seniormi

Anton7
Jozef7
Emil4
Florián4
Ján4
Rafael4
Serafín3
Štefan3
Vendelín3


Stanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál