Neoprávnená jazda po revíri na motorkách a skútroch.

Novoť - Oznam predsedu Poľovníckeho združenia Novoť o opatreniach proti sústavnému porušovaniu zákona č.274/2009 o poľovníctve v katastri našej obce.


Mnohí obyvatelia sú buď presvedčení, že zákony sa tvoria nato, aby sa porušovali, alebo zákony nepoznajú. Mám konkrétne na mysli zákon č.274/2009 o poľovníctve. Mnohí z nich nechápu, že nie každá vyasfaltovaná cesta je verejná komunikácia a že sa môže na nej jazdiť na aute alebo motorke. Navyše motorky, štvorkolky, skútre atď spôsobujú zveri väčšie vyrušenie na aké je zver navyknutá. Takéto rušenie negatívne vplýva na zver, najmä na jar, keď má väčšina zveri mláďatá. Dôležité je spomenúť existenciu poľovných revírov s vlastnými zákonmi a riadením, ktoré sú pre verejnosť úplnou neznámou. A opäť by sme mohli povedať ,že predovšetkým ohrozujú sami seba. Sú tu porušované činnosti uvedené v zákone o poľovníctve č.274/2009 konkrétne § 24 odstavec 3, písmeno k, kde sa zakazuje:
Jazdu na motocykli, motorovej trojkolke, štvorkolke, motorovom vozidle, snežnom skútri v poľovnom revíri.

Komisia životného prostredia pri Obecnom zastupiteľstve Novoť v spolupráci s Poľovníckym združením, POD Novoť a Políciou sa rozhodli tento neduh eliminovať a jazdu na motorkách, štvorkolkách, skútroch z našich polí, lúk a lesov vylúčiť .Nemáme nič proti jazde na motorkách, skútroch atď., ale nech jazdia tam kde majú oprávnenie jazdiť a nech nejazdia krížom krážom po poľovných pozemkoch, lesných kultúrach atď. a neničia a neznečisťujú prírodu.

Jozef Šimjak, predseda PZ Novoť

§ 24

(3) Zakazuje sa v poľovnom revíri

a) plašiť zver akýmkoľvek spôsobom okrem opatrení na zabránenie vzniku škôd spôsobených zverou alebo škôd na zveri a povolených spôsobov lovu alebo bežného obhospodarovania poľovného pozemku,

b) spôsobovať zveri poranenie, stres, rušiť ju pri hniezdení alebo kladení mláďat a vykonávať činnosti, ktoré pôsobia na zver ako voľne žijúce živočíchy nepriaznivo, okrem bežného obhospodarovania poľovných pozemkov, poľovného revíru a lovu zveri povoleným spôsobom a protipovodňových opatrení,

c) poškodzovať alebo ničiť poľovnícke zariadenia,

d) voľný pohyb psa19) vo vzdialenosti väčšej ako 50 m od osoby, ktorá psa vedie; to sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov19a) a poľovníckych psov pri výcviku a výkone poľovníctva,

e) voľný pohyb raticovej zveri z farmových chovov; okrem zverníc (§ 6),

f) loviť zver odstrelom alebo odchytom, alebo poľovnými dravcami bez povolenia na lov zveri a platného poľovného lístka,

g) privlastniť si trofej nájdenej uhynutej zveri alebo zbierať parožie a vajcia pernatej zveri bez povolenia (§ 53) alebo súhlasu užívateľa poľovného revíru,

h) privlastňovať a premiestňovať ulovenú zver alebo inak usmrtenú zver alebo jej časti, alebo nájdené mláďatá zveri okrem ich záchrany užívateľom poľovného revíru, bez súhlasu alebo vedomia užívateľa poľovného revíru, ak tento zákon neustanovuje inak,

i) vyvážať močovku do remízok, trstín, krovísk, lesa a vetrolamov,

j) vypaľovať kroviská, remízky, trávu, burinu a suché tŕstie, ako aj rúbať a vyrezávať remízky a kroviská; okrem rúbania a vyrezávania remízok a krovísk v rámci lesohospodárskych opatrení a projektov rekultivácií a schválených úprav na poľnohospodárskej a ostatnej pôde,

k) jazda na motocykli, motorovej trojkolke, štvorkolke, motorovom vozidle alebo motorovom člne, snežnom skútri a vodnom skútri v poľovnom revíri, okrem cestnej premávky; zákaz neplatí pre vlastníkov pozemkov pri ich bežnom obhospodarovaní, ak nie je takáto jazda nevyhnutná na bežné obhospodarovanie pozemkov, pre užívateľa poľovného revíru pri užívaní poľovného revíru ak je takáto jazda nevyhnutná na užívanie poľovného revíru a orgány štátnej správy pri výkone dozoru alebo kontroly,

l) pohyb mačiek okrem pohybu vo vzdialenosti do 200 m od najbližšej pozemnej stavby.

Viac na :http://www.zakonypreludi.sk/zz/2009-274

Stanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál