Hlasovacie miestnosti pre referendum sú v budove školy

Novoť - Referendum, ktoré prezident Slovenskej republiky vyhlásil na základe petície občanov sa uskutoční zajtra v sobotu 7.2.2015. Hlasovacie miestnosti sú v našej obci tentokrát zriadené v Základnej škole, na prízemí novej budovy. Svoje právo hlasovať môžete využiť v čase od od 7:00 do 22:00.


Kto sa chce referenda zúčastniť a nemôže zo závažných, najmä zdravotných dôvodov prísť do hlasovacej miestnosti, môže požiadať o prenosnú urnu. Stačí telefonicky na obecný úrad, alebo prostredníctvom inej osoby, ktorá to oznámi priamo v hlasovacej miestnosti členom komisie.

§ 30 Zákona č. 333/2004 Z.z.
(8) Zo závažných, najmä zdravotných dôvodov možno okrskovú volebnú komisiu požiadať o to, aby volič mohol hlasovať mimo volebnej miestnosti, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená. V takom prípade okrsková volebná komisia vyšle k voličovi aspoň dvoch svojich členov s prenosnou volebnou schránkou, hlasovacími lístkami a obálkou; vyslaní členovia okrskovej volebnej komisie zabezpečia, aby bola zachovaná tajnosť hlasovania. Okrsková volebná komisia vyznačí účasť týchto voličov na hlasovaní v oboch rovnopisoch zoznamu voličov ihneď po návrate členov komisie vyslaných s prenosnou volebnou schránkou do volebnej miestnosti.

Stanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál