Komunálne voľby budú zaujímavé

Novoť - Dnes o polnoci uplynul termín na podávanie kandidátnych listín do komunálnych volieb, ktoré sa uskutočnia v sobotu 15.novembra 2014. Pokiaľ sa potvrdia "kuloárne" informácie, do boja o starostovskú stoličku sa zapojí historicky najviac kandidátov od novembra 1989.


Kandidátne listiny museli byť podané najneskôr 55 dní pred dňom volieb t. j. včera do 24.hodiny. Tak to ukladá zákon č. 346 / 1990.

Najneskôr do piatka starosta zvolá miestnu volebnú komisiu, ktorá preskúma kandidátne listiny a rozhodne o registrácii alebo o neregistrácii kandidátov.

Po zaregistrovaní zverejníme kandidátne listiny aj na našej stránke.


§ 14
Miestna volebná komisia
(1) Každá politická strana, ktorá podáva kandidátne listiny do obecného (mestského) zastupiteľstva, deleguje najneskôr 55 dní predo dňom volieb do miestnej volebnej komisie jedného člena a jedného náhradníka.
(2) Miestna volebná komisia musí mať najmenej päť členov. Ak miestna volebná komisia nie je v tomto počte vytvorená spôsobom uvedeným v odseku 1, vymenuje zostávajúcich členov starosta obce (primátor).
(3) Prvé zasadanie miestnej volebnej komisie sa uskutoční do piatich dní po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 1; zasadanie zvolá starosta obce (primátor).
(4) Miestna volebná komisia
a) preskúmava kandidátne listiny a rozhoduje o registrácii alebo o neregistrácii kandidátov,


§ 16
Kandidátne listiny
(1) Kandidátne listiny pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva podávajú politické strany, a to osobitne za každý volebný obvod, a nezávislí kandidáti.
(2) Kandidátne listiny sa doručia v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej volebnej komisie najneskôr do 55 dní pred dňom volieb. Politické strany doručia kandidátne listiny prostredníctvom splnomocnenca.

Stanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál