Rozlúčka s otcom Vladimírom Kleinom

Novoť - V dnešný sviatočný deň sa naša farnosť oficiálne rozlúčila s otcom Vladimírom, ktorý onedlho skončí pôsobenie v našej farnosti. Otec biskup ho s platnosťou od 12. júla posiela na nové pôsobisko do farnosti Bušovce v Kežmarskom dekanáte.


Aj keď otec Vladimír odíde až o týždeň, oficiálna rozlúčka sa konala už v dnešný sviatok sv. Cyrila a Metoda pri druhej sv. omši.

Pred záverečným požehnaním sa otcovi Vladimírovi v mene obce i v mene farníkov poďakoval starosta obce a poprial mu pevné zdravie v jeho ďalšom kňazskom pôsobení. Po príhovore mu na znak vďaky odovzdali kyticu kvetov a na pamiatku dar - drevorezbu novotského kostola od nášho rodáka Cypriána Serdela.

Potom sa otec Vladimír poďakoval p. starostovi i všetkým prítomným. Vo svojom krátkom príhovore "potešil" veriacich, že neumiera, iba odchádza na nové miesto. Robí tak v duchu biskupského hesla zosnulého biskupa Františka Tondru" Poslušnosť je dielom Ducha Svätého" a poprosil veriacich, aby takto rozhodnutie otca biskupa prijali.

Na záver sv. omše udelil všetkým záverečné požehnanie.


287


288


289


290


291


292


293


294


295


296


297


298


299

Stanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál