Povolanie ako dar pre povolaného

Oravská Polhora - Slová z nadpisu použil vo svojej homílií vdp. Milan Holík, správca farností v Oravskej Polhore pri ďakovnej sv. omši, ktorú celebroval spolu s jubilantom vdp. Rudolfom Vetríkom, ktorý si pripomínal 35. rokov svojho kňazstva ako aj 60. rokov svojho života.


Jubilantovi okrem veriacich z Oravskej Polhory prišlo gratulovať aj niekoľko desiatok malých i starších Novoťanov medzi ktorými nechýbal ani spevokol Burizon. Pred oltárom bola fotografia jubilanta, kalich a 35 syrových ovečiek z Novoti, ktoré pripomínali 35. rokov kňazstva a biela štóla s portrétom bl. Jána Pavla II. Na záver sv. omše sa jubilantovi prihovoril starosta našej obce p. František Poleta, ktorý poďakoval za jedenásťročné pôsobenie vdp. Rudolfa Vetríka v Novoti a odovzdal mu za obec upomienkový darček – drevorezbu kríža od Cypriána Serdela ml. Všetci prítomní od vdp. Rudolfa Vetríka prijali ako prví požehnanie relikviou blahoslaveného Jána Pavla II. /kvapka krvi/, ktorú Polhorčania do svojho kostola Najsvätejšieho Srdca Ježišovho priniesli z Krakova.

Po sv. omši prijímal oslávenec gratulácie od bývalých farníkov, ktorí mu v priateľskej atmosfére porozprávali o svojom živote, o svojich rodinách, radostiach, bolestiach i starostiach. Prekvapením bolo, že spoznal po mene takmer všetkých gratulantov, nezabudol a odovzdal pozdrav aj nášmu jubilantovi vdp. Karolovi Lihositovi, ktorý si v týchto dňoch pripomína 65. výročie svojej kňazskej služby. Nechýbali ani veselé a úsmevné otázky. Keďže nepoznal malého Kovalčíka, ten mu to pripomenul, no predsa Smolka, s p. Hilbrychtom zas zaspomínali na chvíle, keď vdp. Vetrík hrával ešte v Novoti futbal, i na jeho prvý gól, či to známe povzbudzovanie, ktoré si sám pán farár vymyslel pre futbal „ Duj Vetrík“. Na záver jubilant udelil požehnanie všetkým prítomným ako aj celej obci Novoť.

Jubilantovi prajeme najmä veľa zdravia, ktoré tak veľmi potrebuje, veľa Božích milostí, darov Ducha Svätého a povzbuďme ho slovami bl. Jána Pavla II „Ľudské slová nie sú schopné uniesť ťarchu tajomstva, ktoré kňazstvo v sebe obsahuje.“
Štefan Kolenčík, kolencik@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál