Referendum 2010

Novoť - V našej obci využilo svoje hlasovacie právo 435 ľudí, účasť tak dosiahla necelých 19%, čo je o 4% menej ako celoslovenský priemer.


Tak ako na celom Slovensku, ani v našej obci šesť pomerne komplikovaných referendových otázok neprilákalo významnú časť voličov. K urnám ich prišlo iba 435 z celkového počtu 2300 oprávnených voličov, čo predstavuje 18,91%.

Výsledky za obec Novoť

Počet oprávnených voličov zapísaných v zoznamoch voličov: 2300
Počet vydaných hlasovacích lístkov: 435
Účasť voličov: 18,91%
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov: 430
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov: 5

Počet platných odpovedí na jednotlivé otázky:
Otázka
Áno
Nie
1
39291,16%255,81%
2
39692,09%133,02%
3
38689,77%194,42%
4
36685,12%358,14%
5
30270,23%8720,23%
6
34179,30%327,44%

Presné znenie jednotlivých otázok:

1.„Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom zrušila povinnosť fyzických osôb a právnických osôb platiť úhradu za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom?“

2.„Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom rozšírila možnosť prejednať konanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky ako priestupok na všetky priestupky podľa zákona o priestupkoch?“

3.„Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ústavným zákonom znížila počet poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na 100 s účinnosťou od nasledujúceho volebného obdobia?“

4.„Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom ustanovila, že orgány verejnej moci môžu obstarávať osobné motorové vozidlá s obstarávacou cenou maximálne 40 tisíc eur?“

5.„Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ustanovila možnosť voliť poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a poslancov Európskeho parlamentu prostredníctvom internetu?“

6.„Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom vyňala osoby poverené výkonom verejnej moci z možnosti uplatniť právo na odpoveď podľa tlačového zákona?“

Stanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál