Občianské združenie PELIKÁN - NOVOŤ

Novoť - V uplynulých mesiacoch bolo založené občianske združenie PELIKÁN - NOVOŤ. Hlavným cieľom združenia je podpora a pomoc pri zvyšovaní sociálnej kvality života občanov a občanov zdravotne znevýhodnených.


Činnosť združenia, sledujúc stanovené ciele, bude spočívať najmä:
- v získavaní a zoskupovaní záujemcov pre pomoc starším občanom a občanom zdravotne znevýhodneným
- v pomáhaní pri materiálnom – technickom zabezpečovaní procesu skvalitňovania sociálnych služieb v DD a DSS pre dospelých
- v rozvíjaní tvorivej činnosti a pozdvihnutí kultúrnej a duchovnej úrovne obyvateľov DD a DSS pre dospelých
- v pomáhaní pri zabezpečovaní vhodnej relaxácie obyvateľov DD a DSS
- v organizovaní súťaží, výstav
- v zapájaní sa do grantových schém, tvorba a projektov zameraných na napĺňanie cieľov združenia
- v spolupráci s inými inštitúciami a organizáciami

KONTAKT:

PELIKÁN – Novoť, o. z.
Novoť 976, 029 55 Novoť

Tel: + 421 43 5524 287

Fax: +421 43 5524 286

e-mail: pelikan.novot@vuczilina.sk

účet : Slovenská sporiteľňa číslo 0324189620 / 0900

ZPS a DSS Novoť, ddnovot@vuczilina.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál