Rozlúčka s otcom Mariánom Dopaterom

NOVOŤ - V nedeľu 31.augusta 2008 pri ďakovnej sv. omši o pol jedenástej sa naša farnosť rozlúčila s otcom Mariánom Dopaterom. Otec biskup ho s platnosťou od 1. septembra 2008 vymenoval za farára v Zuberci. Do našej farnosti prišiel 1. júla 1997, pôsobil tu spolu 11 rokov a dva mesiace.


Do kostola, zaplneného viac ako obyčajne, vošiel otec Marián v slávnostnom sprievode.


V homílií, ktorá bola akoby jeho "testamentom" vyzval farníkov, aby si vážili hodnotu duše nad všetko ostatné.


Potom pokračovala sv. omša až po obrad sv. prijímania.


Pred záverečným požehnaním sa otcovi Mariánovi i všetkým prítomným prihovoril starosta obce. Vo svojom príhovore v mene farníkov i v mene obce poďakoval otcovi Mariánovi za všetko, čo pre našu farnosť urobil nielen na poli materiálnom, ale predovšetkým duchovnom. V závere mu poprial pevné zdravie a úspech v jeho ďalšom kňazskom pôsobení.


Po príhovore mu veriaci odovzdali dary, ktoré mu na pamiatku venovali farníci: Prvoprijímajúce deti, oblečené v rovnošatách, ktoré otec Marián tento rok zaviedol, priniesli obraz "Nanebovzatie Panny Márie" od akademického maliara Ladislava Záborského


a manželia Judiakovi obraz "Zmrtvychvstanie" od toho istého autora.


Potom otec Marián v krátkom príhovore "vydal počet zo svojho správcovstva" a udelil všetkým záverečné požehnanie.


Po ňom ešte krížik pre deti


a účinkovanie otca Mariána v našej farnosti sa schýlilo k záveru.


Pred kostolom čakalo ešte niekoľko "skalných" aby sa s ním mohli osobne rozlúčiť.


Tí odprevadili otca Mariána k autu, z ktorého nám ešte ako náš duchovný otec posledný raz zamával. Zvony na kostolnej veži práve začínali vyzváňať na Anjel Pána...Z úprimného srdca Vám otec Marián ešte raz vyslovujeme

Pán Boh zaplaťStanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál