Zber plastov každý mesiac

NOVOŤ - Združenie Biela Orava organizuje pravidelný odvoz plastov z našej obce každý mesiac. Od teraz budeme o tom informovať aj na tejto stránke.
Najbližší odvoz bude už zajtra - v stredu 9. júla, ďalší 8. augusta 2008.


Odpad je vec, ktorá splnila svoju funkciu a jej majiteľ sa jej chce zbaviť. Zatiaľ čo naši otcovia a dedkovia "narábali" len s prírodnými materiálmi, produkovali minimum odpadu rastlinného a živočíšneho pôvodu a všetok odpad spracovávali, my sme na tom omnoho horšie. Denne sa stretávame s veľkým množstvom rôznorodého odpadu či už v domácnostiach, alebo v priemysle. Rastlinný a živočíšny odpad ešte ako-tak spotrebujú domáce zvieratá (ktorých je stále menej), horšie je to s odpadom, ktorý je "nestráviteľný" a používame ho čoraz viac. Tovar, potraviny a iné veci treba pri výrobe zabaliť, distribuovať do predajní. Doma potom výrobok vybalíme, alebo zkonzumujeme, ale z obalu vznikol odpad, ktorý musíme zlikvidovať. Približne polovicu svetového odpadu z domácností tvorí papier, kuchynský odpad predstavuje štvrtinu, plasty asi jednu desatinu. Je preto veľmi dôležité, aby sa odpad dal ďalej využiť. Zatiaľ čo s niektorými materiálmi si príroda viac-menej poradí, s plastami je to zložitejšie. Plast je prírode cudzia látka, ktorá sa nerozloží desiatky až stovky rokov. Jeho životnosť ako odpadu je väčšinou dlhšia ako životnosť samotných skládok ! Plastové obaly sa vyrábajú z rôznych materiálov. Najčastejšie to je PET - polyetylén tereftalát, ale aj PE - polyetylén, PP -polypropylén, PS - polystyrén, PVC - polyvinylchlorid. Pri ich výrobe, používaní a likvidácií vznikajú a unikajú zdraviu škodlivé látky; patria medzi ne chlórorganické zlúčeniny ako PCB a dioxíny, ťažké kovy napr. kadmium, olovo, ale aj ftaláty - karciogénna látka.
Preto je najväčším nezmyslom a hriechom tieto obaly spaľovať !
Jediným, v súčasnosti dostupným riešením je ich recyklácia. Zo zozbieraných obalov je dvojaký úžitok, jednak neznečisťujú životné prostredie a ich spracovaním sa získa materiál, ktorý by inak bolo treba vyrobiť zo surovín. Preto v záujme vlastného zdravia i zdravia svojich detí venujte triedeniu plastov pozornosť.

Plasty

Čo to je?
Plastové obaly z nápojov a iných potravín, z kozmetiky, z čistiacich prostriedkov, plastové vrecia, obalové fólie, nápojové kelímky, prepravky, rôzne úlomky plastov z domácnosti a pod.
Čo v ňom nemôže byť?
Sklo, biologicky rozložiteľný odpad, priemyselný olej, kyseliny, lúhy a iné škodlivé látky a plasty s obsahom škodlivín.
V čom ho mám odovzdať?
V plastových vreciach vyložiť ku hlavnej ceste.

Stanislav Mikolajčík, stanislav@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál