Trojičná púť do Poľska

NOVOŤ - Výbor členskej základne COOP JEDNOTA Novoť poriada dňa 3. júna 2007 (v nedeľu) pri príležitosti sviatku Najsvätejšej Trojice pútnický zájazd do Poľska.


Program púte:
Krakow - prehliadka mesta ( Wavel, Mariánské námestie, kostol Božieho milosrdenstva a podľa požiadaviek)
Sv. omša
Tyniec - návšteva benediktínského kláštora – účasť na benediktinských spevoch, prehliadka kláštora, modlitba posvätného ruženca,
Wadowice - návšteva rodného domu Božieho sluhu Jána Pavla II a Pápežskej baziliky, kostol sv. apoštola Petra, modlitba krížovej cesty v areáli kostola.

Predpokladaný odchod je z autobusových zástavok v obci o 600 a predpokladaný návrat o 2000.
Cena zájazdu je 150 Sk na osobu pre členov Jednoty a 200.- Sk pre ostatných záujemcov.
Prihlásiť sa môžete u p. Štefana Kolenčíka (tel. 5590344, 0907 52 62 59), alebo osobne v predajni TEXTIL u p. Poletovej.

Ak si chcete pozrieť tieto miesta na internete, kliknite na nasledovné odkazy:
stránka mesta Krakow, ( iba v PL, EN, FR a DE jazyku).
stránka benediktinského opátstva v Tynci (v slovenskom jazyku).
stránka mesta Wadowice (iba v poľskom jazyku).


Štefan Kolenčík, kolencik@novot.sk
Stiahnute z Novoť - Nezávislý informačný portál