Linky :  | Oranet - Wifi sieť | Agropenzión | MY Oravské noviny | Orava | Oravská knižnica | Oravská galéria | Stránky hornooravských obcí
  
 Hlavna stranka | Registracia | Hladat | Galeria | Download | Neprihlaseny uzivatel  //Sobota, 15. juna 2024 

    ZPS a DSS Novoť zmenilo svoj názov a rozširuje poskytovanie sociálnych služieb

Novoť - Zriaďovateľ zariadenia - Žilinský samosprávny kraj s účinnosťou od 15.4.2016, na základe Dodatku č. 4 k zriaďovacej listine zmenil názov organizácie na Centrum sociálnych služieb STUDIENKA a od 1.5.2016 rozšíril poskytovanie sociálnych služieb o denné centrum a prepravnú službu.

DENNÉ CENTRUM je určené pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek alebo fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, ktoré dovŕšili vek 15 a viac rokov.

Pre každého návštevníka denného centra máme v príjemnom prostredí s kolektívom kvalifikovaných zamestnancov a prijímateľov pobytovej sociálnej služby pripravenú pestrú paletu terapií a záujmových činností. Denné centrum chce byť miestom, ktoré pomôže sociálne znevýhodneným občanom odstrániť stereotyp každodenných dní, eliminovať pocit menejcennosti. V priestoroch CSS STUDIENKA chceme poskytnúť priestor na uspokojovanie záľub a záujmov, na sebarealizáciu a rozvoj zručnosti i tvorivosti. Rozvíjaním sociálnych zručnosti s dôrazom na rozvoj sebestačnosti sa chceme pokúsiť u prijímateľov tejto sociálnej služby znížiť mieru odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby.

Našim cieľom je ponúknuť členom miestnej komunity priestor na kultúrno-spoločenský život, priestor na nadväzovanie kontaktov, priestor na aktívne trávenie času pri činnostiach ktoré ich tešia a zaujímajú. Pre rodiny so zdravotne znevýhodnenými členmi je to istá forma odľahčovacej služby, ktorá dáva priestor na regeneráciu vlastných síl. Záujemca o pobyt v dennom centre vyplní žiadosť o poskytovanie podpornej sociálnej služby v dennom centre a zašle ju na adresu zariadenia. Zodpovední zamestnanci sa s ním skontaktujú a dohodnú podmienky poskytovania tejto sociálnej služby. Denné centrum sa nachádza v budove CSS STUDIENKA. Prístup do budovy je bezbariérový. V zariadení sa nachádza výťah. Pre prijímateľov sú v priestoroch k dispozícií:
- na prízemí vestibul s recepciou a TV prijímačom, denná miestnosť, 2 WC s predsienkou a umývadlom s prívodom teplej a studenej tečúcej vody, kuchynka vybavená elektrospotrebičmi (rýchlovarná kanvica a mikrovlnná rúra) multifunkčná pracovná miestnosť vybavená kuchynským kútikom, knižnica vybavená počítačmi, terapeutická miestnosť poskytujúca priestor na sociálnu rehabilitáciu a arteterapiu.
- na podkroví kaplnka, 2 WC s dvoma umývadlami s prívodom teplej a studenej tečúcej vody, kuchynka, multifunkčná spoločenská miestnosť poskytujúca priestor aj na liečebnú telesnú výchovu, hru Boccia, stolný tenis, ... priestory rehabilitácie, snoezelen miestnosť.


Prijímatelia navštevujú denné centrum podľa vopred stanoveného harmonogramu a dohodnutých zmluvných podmienok
pondelok – piatok spravidla v čase od 8:00 do 15:00,
počas voľných dní a štátnych sviatkov len v prípade organizovania nejakého kultúrneho alebo športového podujatia,
individuálne je možné dohodnúť aj iný čas. Nesmie však byť narušený denný režim prijímateľov pobytovej formy sociálnej služby, najmä čas nočného pokoja.


PREPRAVNÁ SLUŽBA je terénna sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.

Fyzická osoba, ktorá:
- je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom na základe posudku príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podľa osobitného predpisu
- má nepriaznivý zdravotný stav na základe potvrdenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu

Prepravná služba zabezpečuje odľahčenie rodinných príslušníkov pri preprave prijímateľov sociálnej služby pri návšteve lekára, nemocnice, pri vybavovaní úradných záležitosti a pod.

Prepravná služba sa poskytuje na území SR, v katastri obce Novoť a v jej okolí do vzdialenosti 50 km bežne. Nad túto vzdialenosť len vo výnimočných prípadoch a po predchádzajúcom súhlase štatutárneho zástupcu poskytovateľa.

Prevádzková doba pre prepravnú službu je od 07:00 hod. do 15:00 hod. v pracovné dni. Vo výnimočných prípadoch a po predchádzajúcom súhlase poskytovateľa môže byť poskytnutá aj v inom čase.

Žiadateľ o prepravnú službu minimálne 5 pracovných dní pred jej prvým poskytnutím predloží poskytovateľovi žiadosť o poskytnutie prepravnej služby s prílohami. Na základe týchto dokladov bude s ním uzatvorená „zmluva o poskytnutí prepravnej služby“, ktorá oprávňuje prijímateľa využívať prepravnú službu.

Prijímateľ prepravnej služby, ktorý podpísal zmluvu o poskytnutí prepravnej služby a chce využívať prepravnú službu, nahlasuje objednávku na prepravu telefonicky alebo osobne, najmenej 24 hodín vopred na tel. číslach 043/559 01 97, 559 02 87 alebo 0905 966 814.

V deň objednávky sa môže prepravná služba poskytnúť len v prípade, že je voľné služobné motorové vozidlo alebo nie je využitá kapacita vozidla.

Viac informácií o poskytovaných službách, ako aj potrebné tlačivá nájdete na webovej stránke nášho centra.


Autor : ZPS a DSS Novoť, citane 2542x
Hodnotenie :    |  Stvrtok, 9. juna 2016

Prihlasenie
Login:
Heslo:

Hladat
 
v clankoch
v novinkach
v hlavnom menu

Najcitanejsie
Fašiangy aj v materskej škole

Nebezpečenstvo pri zbere húb

Novotská hrudka - výsledky, foto i odborný komentár

Vzácni hostia na Novotských furmanských dňoch

III. ročník Novotských furmanských dní

Info
Nase stranky si prave cita 496 citatelov, z toho je 0 zaregistrovanych

Sponzoring
Domenu www.novot.sk sponzoruje:

Copyright © 2005-2021 Ing. Rastislav Kovalčík. Technická podpora : www.oranet.sk
Powered by DEV web management system      
DWMS13ACL