Linky :  | Oranet - Wifi sieť | Agropenzión | MY Oravské noviny | Orava | Oravská knižnica | Oravská galéria | Stránky hornooravských obcí
  
 Hlavna stranka | Registracia | Hladat | Galeria | Download | Neprihlaseny uzivatel  //Stvrtok, 23. maja 2024 

    Zverejnenie elektronickej adresy obce pre Parlamentné voľby 2016

Novoť - V zmysle §46 odst.4 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Obec Novoť zverejňuje elektronickú adresu na doručovanie žiadostí o:
- voľbu poštou,
- vydanie hlasovacieho preukazu,
pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnia 5.marca 2016.

Uvedené žiadosti zasielajte na adresu: obec@novot.sk

Termín na podanie žiadosti o voľbu poštou: do 15.1.2016
Termín na podanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: elektronicky, alebo listom do 19.2.2016, osobne, alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby do 4.3.2016.


Zákon
č. 180/2014 Z. z.

z 29. mája 2014

o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona č. 356/2015 Z. z.

VÝŇATOK

§ 46
Hlasovací preukaz

(1) Voličovi, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, vydá obec na jeho žiadosť hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

(2) Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

(3) Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb. Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi podľa § 9 ods. 3. Prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb.

(4) Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu elektronicky najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb. Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce. Žiadosť musí obsahovať
a) údaje o voličovi podľa § 9 ods. 3,
b) korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

(5) Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti.

(6) Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

(7) Tlačivá hlasovacích preukazov zabezpečuje ministerstvo vnútra. Ministerstvo vnútra doručí hlasovacie preukazy obciam prostredníctvom okresných úradov. Okresný úrad doručí obciam podľa osobitného predpisu hlasovací preukaz aj v jazyku národnostnej menšiny. Tlačivo hlasovacieho preukazu musí mať ochranné prvky a miesto pre údaje o voličovi podľa § 9 ods. 3. Hlasovací preukaz opatrí obec odtlačkom úradnej pečiatky obce. Na hlasovacom preukaze musí byť ďalej miesto pre údaje o mene a priezvisku osoby, ktorá ho vydala, pre jej podpis, dátum jeho vydania a miesto pre údaj, pre aké voľby sa vydáva.

(8) O vydaných hlasovacích preukazoch vedie obec evidenciu. Evidencia obsahuje číslo hlasovacieho preukazu, údaje o voličovi podľa § 9 ods. 3 a dátum jeho vydania. Súčasťou evidencie je žiadosť voliča o vydanie hlasovacieho preukazu.

(9) Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

§ 57
Spôsob voľby

(1) Volič môže voliť na území Slovenskej republiky
a) vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo
b) v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.

(2) Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou.

(3) Poštou môže voliť
a) volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ktorý bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,
b) volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia a o voľbu poštou požiada obec, v ktorej má trvalý pobyt.

§ 60
Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

(1) Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať písomne alebo elektronicky obec trvalého pobytu o voľbu poštou. Žiadosť musí byť doručená najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb. Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

(2) Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi:
a) meno a priezvisko,
b) rodné číslo,
c) adresu trvalého pobytu,
d) adresu miesta pobytu v cudzine.

(3) Obec zasiela voličovi najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb na adresu miesta pobytu v cudzine a) obálku podľa § 22 ods. 3, b) hlasovacie lístky, c) návratnú obálku, d) poučenie o spôsobe hlasovania.

(4) Návratná obálka musí byť označená heslom „VOĽBA POŠTOU“. Musí byť na nej uvedená adresa sídla obecného úradu obce ako adresáta a adresa voliča ako odosielateľa.

(5) Volič na hlasovacom lístku môže zakrúžkovaním poradového čísla najviac u štyroch kandidátov uvedených na jednom hlasovacom lístku vyznačiť, ktorému z kandidátov dáva prednosť.

(6) Volič vkladá hlasovací lístok do obálky a zalepenú obálku vkladá do návratnej obálky, ktorú odosiela. Poštovné uhrádza volič.

(7) Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci trvalého pobytu voliča najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb.

(8) Návratné obálky doručené v lehote podľa odseku 7 odovzdáva obec príslušnej okrskovej volebnej komisii po vyhlásení hlasovania za začaté.

(9) Okrsková volebná komisia za prítomnosti zástupcu obce zakrúžkuje poradové čísla voličov a vyznačuje voľbu poštou v zozname voličov. Po otvorení návratných obálok a po vybratí obálok s hlasovacími lístkami vkladá zástupca obce tieto obálky do volebnej schránky.


Autor : Stanislav Mikolajčík, citane 1650x
Hodnotenie :    |  Nedela, 20. decembra 2015


Vase hodnotenie :   horsie  lepsie
Prihlasenie
Login:
Heslo:

Hladat
 
v clankoch
v novinkach
v hlavnom menu

Najcitanejsie
Fašiangy aj v materskej škole

Nebezpečenstvo pri zbere húb

Novotská hrudka - výsledky, foto i odborný komentár

Vzácni hostia na Novotských furmanských dňoch

III. ročník Novotských furmanských dní

Info
Nase stranky si prave cita 661 citatelov, z toho je 0 zaregistrovanych

Sponzoring
Domenu www.novot.sk sponzoruje:

Copyright © 2005-2021 Ing. Rastislav Kovalčík. Technická podpora : www.oranet.sk
Powered by DEV web management system      
DWMS13ACL