Linky :  | Oranet - Wifi sieť | Agropenzión | MY Oravské noviny | Orava | Oravská knižnica | Oravská galéria | Stránky hornooravských obcí
  
 Hlavna stranka | Registracia | Hladat | Galeria | Download | Neprihlaseny uzivatel  //Nedela, 23. juna 2024 

    Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v regióne Orava

NOVOŤ - Nepochybne najvýznamnejšou investičnou akciou ostatného obdobia na Orave je Projekt Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v regióne Orava. Projekt počíta s nenávratným finančným príspevkom z Kohézneho fondu Európskej únie. Celkovo zberače v dĺžke 258 km odkanalizujú 19 oravských obcí medzi ktorými je aj Novoť. S Novoťou sa v projekte počíta aj pri rekonštrukcii vodovodu.

Projekt Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v regióne Orava je najvýznamnejšou investičnou akciou ostatného obdobia na Orave. O bližšie informácie sme požiadali Milana Mrvu, projektového manažéra tohto projektu zo Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti – inžiniering, s. r. o Žilina.

Aké sú hlavné ciele projektu?

„Jeho realizácia prispeje k zlepšeniu kvality vody v tokoch, zníženiu zdravotných rizík zabezpečením nezávadnej pitnej vody a zlepšenie hygienických podmienok. Očakáva sa pozitívny dopad na hospodárstvo regiónu, turistický ruch a cezhraničnú spoluprácu.

Podiel domácností obyvateľov Oravy napojených na verejné vodovody a kanalizácie patrí v súčasnosti v rámci Slovenska k najnižším. Najmä okres Námestovo zaostáva za slovenským priemerom. Zatiaľ čo na Slovensku je približne 82 percent obyvateľov zásobovaných pitnou vodou z verejných vodovodov a približne 55 percent obyvateľov má napojené svoje domácnosti na verejné kanalizácie, v oblasti Bielej Oravy dosahuje napojenosť na kanalizáciu iba 17 percent. Na riešenie uvedeného problému bol zo strany Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.(SVS) vypracovaný projekt Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v regióne Orava a v roku 2004 spracovaná a následne predložená žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Kohézneho fondu Európskej únie. Projekt rieši vybudovanie a rekonštrukciu vodovodnej siete v okrese Námestovo a vybudovanie a rekonštrukciu verejnej kanalizácie vo všetkých troch oravských okresoch tak, aby boli splnené požiadavky predpisov Slovenskej republiky a smerníc EÚ. Zároveň spĺňa koncepciu základného zámeru SVS, a. s. Žilina, ktorým je zabezpečenie komplexnej očisty rieky Váh.“

Ktorých obcí sa bude projekt dotýkať?

„Zberače v dĺžke 258 km odkanalizujú obce Sihelné, Oravskú Polhoru, Rabču, Rabčice, Zubrohlavu, Klin, Námestovo, Oravskú Jasenicu, Oravské Veselé, Tapešovo, Lokcu, Vasiľov, Babín, Hruštín, Brezu, Krušetnicu, Zákamenné, Novoť a Zázrivú, projekt počíta aj s odbočkami k užívateľom v počte 7830 kusov. Rekonštrukcia jestvujúcich kanalizácií bude prebiehať v Trstenej, Tvrdošíne a Nižnej nad Oravou a zároveň budú intenzifikované a zrekonštruované čistiarne odpadových vôd (ČOV) v Dolnom Kubíne, Nižnej nad Oravou a postavená nová ČOV v Zázrivej. Nové, resp. rekonštruované vodovody v obciach Námestovo, Rabča, Oravská Polhora, Vavrečka, Oravská Jasenica, Ťapešovo, Lokca, Breza, Krušetnica, Zákamenné, Beňadovo, Novoť, Liesek, Trstená, Tvrdošín v dĺžke 81 km, by mali vyriešiť nedostatok pitnej vody, ale aj problémy s jej kvalitou v niektorých súčasne využívaných vodných zdrojov.“

Aký je časový plán projektu?

„Z dôvodu nedostatočnej alokácie finančných prostriedkov, bol v roku 2005 pôvodný projekt rozdelený na dve etapy. V decembri 2005 rozhodla Komisia Európskych spoločenstiev o poskytnutí pomoci na projekt Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa I. Predmetom tejto etapy je rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Námestovo, vybudovanie splaškovej kanalizácie v obciach v povodí Polhoranky (Klin, Zubrohlava), ktorá bude nadväzovať na vybudovaný kanalizačný zberač Námestovo – Rabča, uvedený do prevádzky v roku 2004. Aj ten bol vybudovaný za podpory EÚ z fondov PHARE. Odpadové vody z týchto obcí budú prostredníctvom čerpacej stanice Klin prečerpané do ČOV Námestovo. V obciach povodia Bielej Oravy bude vybudovaná nová splašková kanalizácia v Ťapešove, Oravskej Jasenici, Lokci, Vasiľove. Všetky odpadové vody z povodia Bielej Oravy budú prečerpávané pod obcou Oravská Jasenica smerom do Námestova a čistené v ČOV Námestovo. V Námestove je v rámci tohto projektu navrhnutá rekonštrukcia kanalizačného zberača pozdĺž hlavnej cesty I/78.

Nedostatok kvalitnej vody je v obciach Vavrečka, Oravská Jasenica, Ťapešovo a Lokca riešený napojením na jestvujúci Oravský skupinový vodovod novými prívodnými radmi. Na celkových nákladoch, ktoré v prvej etape presahujú sumu 700 miliónov Sk, sa EÚ podieľa 85 percentami, príspevok SR je 10 percent a SVS, a. s. ako konečný prijímateľ financuje 5 percent nákladov. Samotná realizácia projektu bude prebiehať od leta 2006 do decembra 2009.“

Ako pokračujú prípravné práce na II. etapu projektu ?


„V II. etape, pre ktorú je v súčasnosti spracovávaná tendrová dokumentácia, sú zahrnuté zvyšné obce projektu. Stavebné práce s nákladom viac ako 2 miliardy Sk budú zahájené začiatkom roku 2007.“

O stanovisko na otázku, či rozdelenie SVS, a. s. neovplyvní realizáciu tohto projektu sme požiadali Jána Banovčana, starostu obce Zábiedovo a predsedu Združenia miest a obcí hornej Oravy.

„Združenie miest a obcí Horná Orava prerokovalo návrh na rozdelenie SVS, a. s. a jednou zo zásadných požiadaviek nášho združenia bola garancia, že prípadné rozdelenie SVS neohrozí realizáciu uvedeného projektu. Na spoločnom zasadnutí starostov a primátorov celej Oravy so zástupcami SVS v Dolnom Kubíne SVS, a s. deklarovali, že skúsenosti s rozdelením iných vodárenských spoločností dokazujú, že k ohrozeniu financovania projektu rozdelením nedôjde. Keďže tieto deklaratívne vyhlásenia považujeme za nedostatočné, naďalej trváme na získaní záväzného stanoviska riadiaceho orgánu alebo priamo európskej komisie. Uvítali by sme preto prísľub zástupcov SVS, a. s., že na najbližšom zasadnutí monitorovacieho výboru dotknutého projektu z kohézneho fondu bude problematika dopadu rozdelenia SVS, a. s. na tento projekt prerokovaná, aby boli odstránené všetky pochybnosti. Členovia ZMOHO si uvedomujú, že akékoľvek ohrozenie realizácie projektu nie je dobré tak pre dotknuté obce, ako aj pre celú Oravu. Problémy s kanalizáciou a vodovodmi by sa odložili do budúcich období a znemožnilo by to možnosť získania prostriedkov na ďalšie časti Oravy v nadchádzajúcom programovacom období čerpania finančných prostriedkov EÚ.“


Autor : Administrátor, citane 2562x
Hodnotenie :    |  Stvrtok, 13. aprila 2006


Vase hodnotenie :   horsie  lepsie
Prihlasenie
Login:
Heslo:

Hladat
 
v clankoch
v novinkach
v hlavnom menu

Najcitanejsie
Fašiangy aj v materskej škole

Nebezpečenstvo pri zbere húb

Novotská hrudka - výsledky, foto i odborný komentár

Vzácni hostia na Novotských furmanských dňoch

III. ročník Novotských furmanských dní

Info
Nase stranky si prave cita 16095 citatelov, z toho je 0 zaregistrovanych

Sponzoring
Domenu www.novot.sk sponzoruje:

Copyright © 2005-2021 Ing. Rastislav Kovalčík. Technická podpora : www.oranet.sk
Powered by DEV web management system      
DWMS13ACL