Linky :  | Oranet - Wifi sieť | Agropenzión | MY Oravské noviny | Orava | Oravská knižnica | Oravská galéria | Stránky hornooravských obcí
  
 Hlavna stranka | Registracia | Hladat | Galeria | Download | Neprihlaseny uzivatel  //Sobota, 15. juna 2024 

    Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy

Novoť - Obec NOVOŤ podľa ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou. Termín podania prihlášky do 03. mája 2017 do 14.00 hod.

Obec NOVOŤ zastúpená starostom obce podľa ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Novoť 315

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky:
 • Odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná na stupeň a odbor vzdelania pre príslušný druh a typ školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • Dosiahnutie kariérneho stupňa pedagogický zamestnanec s I. atestáciou podľa § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
 • Občianska a morálna bezúhonnosť
 • Spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku
 • Znalosť práce s PC
 • Riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti
 • Zdravotná spôsobilosť v zmysle § 10 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch
 • Znalosť školskej legislatívy
Zoznam požadovaných dokladov
 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • overené kópie dokladov o vzdelaní
 • doklad o dĺžke odbornej praxe
 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy
 • výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
 • súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte do 03. mája 2017 do 14.00 h. na adresu: Obec Novoť, 029 55 Novoť 285.

Obálku označte heslom „Výberové konanie ZŠ s MŠ – neotvárať”

Termín a miesto výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady Rada školy.

Ďalšie informácie:

Obec Novoť, 029 55 Novoť 285, tel.: 043/55 90 215

V Novoti, dňa 18. apríla 2017
Mgr. František Poleta
starosta obceAutor : Stanislav Mikolajčík, citane 8749x
Hodnotenie :    |  Streda, 19. aprila 2017


Vase hodnotenie :   horsie  lepsie
Prihlasenie
Login:
Heslo:

Hladat
 
v clankoch
v novinkach
v hlavnom menu

Najcitanejsie
Fašiangy aj v materskej škole

Nebezpečenstvo pri zbere húb

Novotská hrudka - výsledky, foto i odborný komentár

Vzácni hostia na Novotských furmanských dňoch

III. ročník Novotských furmanských dní

Info
Nase stranky si prave cita 564 citatelov, z toho je 0 zaregistrovanych

Sponzoring
Domenu www.novot.sk sponzoruje:

Copyright © 2005-2021 Ing. Rastislav Kovalčík. Technická podpora : www.oranet.sk
Powered by DEV web management system      
DWMS13ACL