Linky :  | Oranet - Wifi sieť | Agropenzión | MY Oravské noviny | Orava | Oravská knižnica | Oravská galéria | Stránky hornooravských obcí
  
 Hlavna stranka | Registracia | Hladat | Galeria | Download | Neprihlaseny uzivatel  //Sobota, 13. jula 2024 

    Dve zásadné zmeny volebného zákona

Novoť - O necelé dva týždne opäť pristúpime k volebným urnám. V sobotu 5. marca sa uskutočnia voľby do NRSR, ktoré budú prvé po prijatí zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva. Tento zákon zjednotil volebný systém všetkých druhov volieb a referend na Slovensku a priniesol viaceré zmeny, z nich predovšetkým dve sa dotýkajú samotného volebného aktu.

Zákon zmenil viaceré ustanovenia dovtedy platných zákonov, no voličov sa bezprostredne vo volebnej miestnosti dotýkajú priamo predovšetkým dve ustanovenia.

1. Podpis prevzatia hlasovacích lístkov.
V doterajšej praxi volič pri vstupe do volebnej miestnosti preukázal svoju totožnosť volebnej komisii a tá jeho účasť zaznačila zakrúžkovaním poradového čísla voliča v zozname voličov. Teraz to bude rovnako, ale navyše volič svojim podpisom potvrdí prevzatie obálky a hlasovacích lístkov. Pokiaľ tak volič neurobí, komisia mu hlasovanie neumožní.

2. Odovzdanie nepoužitých hlasovacích lístkov.
Doterajšia právna úprava nepoužité hlasovacie lístky neriešila. Volič teda po opustení priestoru na úpravu hlasovacích lístkov (tzv. plenty) mohol odložiť nepoužité hlasovacie lístky do pripravenej krabice, alebo si ich mohol odniesť z volebnej miestnosti. Po novom volič musí nepoužité hlasovacie lístky odovzdať do pripravenej, zapečatenej schránky na to určenej. Neuposlúchnutie tohoto nariadenia je v zmysle uvedeného zákona priestupkom a trestá sa pokutou vo výške 33 Eur.


Zákon
č. 180/2014 Z. z.
z 29. mája 2014
o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona č. 356/2015 Z. z.
VÝŇATOK
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje podmienky výkonu volebného práva a organizáciu volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, volieb do Európskeho parlamentu, volieb prezidenta Slovenskej republiky, ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky, volieb do orgánov územnej samosprávy a spôsob vykonania referenda vyhláseného podľa článku 93 až 99 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „voľby“).

§ 24
Spôsob hlasovania
(1) Volič hlasuje v poradí, v akom sa dostavil do volebnej miestnosti. Volič hlasuje osobne, zastúpenie nie je prípustné.
(2) Volič po príchode do volebnej miestnosti preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom alebo iným úradným dokladom, ktorý obsahuje podobizeň voliča a všetky údaje uvedené o ňom v zozname voličov, ak v osobitnej časti nie je ustanovené inak. Okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá mu hlasovací lístok a obálku. Prevzatie hlasovacieho lístka a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom; ak tak urobiť nemôže, predseda okrskovej volebnej komisie poznamená túto skutočnosť v zozname voličov. Ak volič nepreukáže svoju totožnosť do skončenia hlasovania, hlasovanie sa mu neumožní. To platí aj pre hlasovanie mimo volebnej miestnosti. Ak ide o obvineného alebo odsúdeného, preukazuje sa jeho totožnosť preukazom odsúdeného, alebo preukazom obvineného, alebo svedectvom dvoch príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže prítomných v miestnosti ústavu, v ktorej sa má hlasovanie vykonať.

(10) Volič je povinný odložiť nepoužité hlasovacie lístky alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov; ak ide o hlasovanie mimo volebnej miestnosti, volič nepoužité hlasovacie lístky alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky znehodnotí pred členmi okrskovej volebnej komisie.

§ 40
Priestupky
Priestupku sa dopustí ten, kto
a) neodloží po hlasovaní nepoužité hlasovacie lístky do schránky na to určenej,
b) neuposlúchne pokyny na zachovanie poriadku vo volebnej miestnosti podľa § 26,
c) požiada pre voľby do Európskeho parlamentu o zápis do zoznamu voličov v inom členskom štáte Európskej únie a zároveň požiada o zápis do zoznamu voličov v Slovenskej republike,
d) uvedie v čestnom vyhlásení ku kandidátnej listine nepravdivý údaj.

§ 41
(1) Okresný úrad uloží za priestupok podľa § 40 písm. a) a b) pokutu 33 eur a za priestupok podľa § 40 písm. c) a d) pokutu 100 eur.
(2) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.


Autor : Stanislav Mikolajčík, citane 1735x
Hodnotenie :    |  Nedela, 21. februara 2016


Vase hodnotenie :   horsie  lepsie
Prihlasenie
Login:
Heslo:

Hladat
 
v clankoch
v novinkach
v hlavnom menu

Najcitanejsie
Fašiangy aj v materskej škole

Nebezpečenstvo pri zbere húb

Novotská hrudka - výsledky, foto i odborný komentár

Vzácni hostia na Novotských furmanských dňoch

III. ročník Novotských furmanských dní

Info
Nase stranky si prave cita 372 citatelov, z toho je 0 zaregistrovanych

Sponzoring
Domenu www.novot.sk sponzoruje:

Copyright © 2005-2021 Ing. Rastislav Kovalčík. Technická podpora : www.oranet.sk
Powered by DEV web management system      
DWMS13ACL